โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

นายจิรวุฒิ คุวานันท์

1,115,468,422
42.55

บริษัท ทีเจดี จำกัด

334,714,180
12.77

บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด

250,000,000
9.54

นายทวี โฆษิตจิรนันท์

100,000,000
3.81

นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล

51,120,200
1.95

น.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา

42,093,300
1.61

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

23,540,220
0.9

นาย ธฤต ณ พัทลุง

22,541,165
0.86

นายสุวิทย์ โกวิทย์เจริญสุข

22,251,100
0.85

นายบุณยฤทธิ์ เตชะพูลผล

21,933,076
0.84

อื่นๆ

637,885,745
24.33