การแจ้งเบาะแส

กลุ่มบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ดังนี้

·การกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

·การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น

·การใช้หรือละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ตนเอง ครอบครัว หรือผู้อื่น

·การกระทำใดที่เป็นผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล หรือการให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริงหรือการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่องทางการติดต่อ

ไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึงผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่านใดท่านหนึ่งและตามด้วยที่อยู่

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : naravadee.@b52.co.th

ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail : suthep.p2015@gmail.com

ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail : somchai.w@b52.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

E-mail : ir@b52.co.th

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ โดยจำกัดอำนาจเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ควรกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มให้ชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้ง แจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน อาจเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร