แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ดังนี้
 • การกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต การคอร์รัปชั่น
 • การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น
 • การกระทำที่เป็นผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือการให้ข้อมูล
ช่องทางการติดต่อ
 • ส่งเรื่องทางไปรษณีย์
  บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  E-mail: naravedee.w@b52.co.th
 • ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
  E-mail: suthep.p2015@gmail.com
 • ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  E-mail: Oytip@b52.co.th
 • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
  E-mail: ir@b52.co.th
โปรดกรอกข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ โดยจำกัดอำนาจเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ควรกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มให้ชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้ง แจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน อาจเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร