นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

นางสาวนราวดี วรวณิชชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร

นายชวภาส องค์มหัธมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน / กรรมการบริหาร

นางอภิญญา บุษราตระกูล

กรรมการบริหาร

นายณรงค์ โชคพิบูลการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการ

นายจำนรรจ์ กุลนรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางอารยา สัลเลขวิทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ