ข้อบังคับบริษัท
ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ข้อบังคับบริษัท Feb1,2022
 • งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 Feb1,2022
 • งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 Feb1,2022
 • งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 Feb1,2022
 • งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 Feb1,2022
 • งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 Feb1,2022
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2565 Apr27,2022
 • เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Mar31,2022
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการปี 2563 Feb1,2022
 • หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) Feb1,2022
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Feb1,2022
 • กำหนดการณ์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 ครั้งสุดท้าย Feb1,2022
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Feb1,2022
 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 Feb1,2022
 • หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Feb1,2022
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 Feb1,2022
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Feb1,2022
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Feb1,2022
 • กำหนดการณ์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 3 (B52-W3) Feb1,2022
 • เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) Feb1,2022
 • หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) Feb1,2022
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • รายงานประจำปี 2563 Feb1,2022
 • รายงานประจำปี 2562 Feb1,2022
 • รายงานประจำปี 2561 Feb1,2022
 • รายงานประจำปี 2560 Feb1,2022
 • รายงานประจำปี 2559 Feb1,2022
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดูรายละเอียด